തിരുവും പ്ലാവിൽ ദേവസ്യം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡയറക്ടറും മൃത്യുഞ്ജയം സ്പിരിച്വൽ സൊലൂഷൻസ് ഡയറക്ടറുമായ ബ്രഹ്മശ്രീ. ആനിക്കാട്ടില്ലത്ത് മനോജ് കുമാർ ബഹു.മന്ത്രി ശ്രീ. കടന്നപ്പിള്ളി രാമചന്ദ്രനിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വച്ച് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.